Blog2018-05-15T10:59:57+02:00
502, 2019

25 ważnych przepisów o VAT dla gmin

25 ważnych przepisów o VAT dla gmin Poniżej przedstawione zostały najważniejsze przepisy z ustawy o VAT, które dla gmin, jako podatników VAT są super istotne. Wybraliśmy i sformułowaliśmy 25 takich przepisów, z dokładnym podaniem ich numeracji. Podzieliśmy je na trzy kategorie: korzystne, niekorzystne i neutralne.  Przepisy korzystne: Wszystko co stanowi działalność statutową gminy nie jest objęte podatkiem VAT – art. 15 ust. 6 ustawy o VAT; Wszystko [...]

2805, 2018

Domowa oczyszczalnia ścieków a VAT 8%

Usługą kompleksowego usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych przez gminę przy wykorzystaniu przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) jest także wykonanie usług budowlanych związanych z budową na posesjach mieszkańców tych instalacji (inwestycji). Gmina realizuje budowę POŚ tylko i wyłącznie w celu zapewnienia oczyszczania ścieków. Budowa POŚ i odsprzedaż tych usług budowlanych (nakładów) mieszkańcom, ułatwia i umożliwia im właściwe skorzystanie z usługi oczyszczania ścieków. „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, mieszczą się [...]

2305, 2018

Gospodarcze przeznaczenie gminnej inwestycji

Gmina, by w ogóle mogła odliczać VAT, musi od początku realizacji inwestycji ustalić jej gospodarcze przeznaczenie REKLAMA Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytanie prejudycjalne NSA sprowadzające się do tego, kiedy gmina musi ustalić gospodarcze przeznaczenie wytworzonej inwestycji, by w ogóle mogła VAT odliczyć. We wcześniejszych orzeczeniach TSUE uznawał, iż takie ustalenie gmina musi dokonać od początku realizacji [...]

1505, 2018

Wniosek Ministra Finansów do Komisji Europejskiej ws. obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT

Rząd przyjął 7 maja 2018 r. wniosek do Komisji Europejskiej (KE), który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) w podatku VAT. Obowiązek rozliczania VAT tą metodą dotyczyłby wówczas jedynie transakcji objętych obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną (np. paliwa), tj. tych branż, w których zidentyfikowano istotne oszustwa w VAT. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, Polska mogłaby skorzystać z tego rozwiązania już w 2019 [...]

505, 2018

Kiedy najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony od VAT?

Zwolnieniem od VAT nie są objęte usługi wynajmu lokali mieszkalnych, których bezpośrednim celem nie jest zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy, lecz realizacja przez niego celów gospodarczych, w tym zarobkowych. Najem dla najemcy budynku lub lokalu mieszkalnego, nie realizujący bezpośrednio jego potrzeb mieszkaniowych, nie jest objęty zwolnieniem od VAT. I to nawet wówczas, gdy celem najmu tej nieruchomości jest jej podnajem na cele mieszkaniowe. Wynajem taki objęty jest stawką VAT [...]

2304, 2018

Zmiana tytułu prawnego do nieruchomości z VAT

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na 99 lat stanowi czynność opodatkowaną VAT. Oczywiście, gdy nastąpiło po 1 maja 2004 roku. Od czynności tej i związanych z nią opłat rocznych należny jest podatek VAT. Dzieje się to najczęściej w chwili płatności tych opłat rocznych. Z kolei następcza czynność, tj. sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, nie stanowi już czynności opodatkowanej VAT. Stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego [...]

1904, 2018

Ustalając 8% stawkę VAT należy znać symbol statystyczny towaru lub usługi

Właściwe grupowanie statystyczne danego produktu, tj. wyrobu lub usługi, według PKWiU lub PKOB, posiada determinujące znaczenie dla sprawy 8% stawki podatku VAT od sprzedaży danego towaru lub świadczenia danej usługi. REKLAMA W sprawie identyfikacji przedmiotu sprzedaży dla celów podatku VAT (w tym głównie dla celów ustalenia 8% stawki VAT), przepisy ustawy o VAT odsyłają do klasyfikacji statystycznych i ich grupowań. Czyni tak wprost [...]

1604, 2018

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. opłaty za usługi wodne są należnościami publicznoprawnymi niepodlegającymi VAT

Nowe opłaty za usługi wodne, zostały wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku nową ustawę - Prawo wodne. Są one należne Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) oraz częściowo gminom. Polegają na zapewnieniu przez tę nowoutworzoną państwową osobę prawną, czyli przez PGW WP, właściwe organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz gminy, możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód. [...]

1004, 2018

Nowy projekt noweli ustawy o VAT z 13 lutego 2018 roku

Minister Finansów (MF) opracował nowy projekt noweli ustawy o VAT z 13 lutego 2018 roku, który zgodnie z jego planami ma wejść w życie już 1 lipca 2018 roku. Proponuje on wiele zmian w zakresie podatku VAT. W tym m.in. polegające na: modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Zmiana ta stanowi [...]

404, 2018

Kiedy dotacja unijna musi być opodatkowana VAT?

Niektóre dotacje otrzymywane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Dzieje się jednak tak tylko wówczas, gdy dotacje te związane są bezpośrednio z ceną sprzedaży, tj. ceną dostawy towarów lub ceną świadczenia usług. Są one wtedy opodatkowane VAT na takich samych zasadach i wg tych samych stawek VAT jak czynność, której dotyczą. Przykładowo dotacje unijne przyznawane w ramach programów OZE (odnawialne źródła energii) [...]

2803, 2018

Od 1 stycznia 2018 r. opłaty za przedszkole oficjalnie należnościami publicznoprawnymi

Od początku tego roku, pobierane od rodziców dzieci opłaty za przedszkole (za pobyt i wyżywienie) oficjalnie przestały być należnościami cywilnoprawnymi. Od tej daty stanowią one nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Wynika to z nowowprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Oznacza to, iż dla celów podatku VAT - od 1 stycznia 2018 r. - opłaty te muszą być traktowane jako niepodlegające podatkowi VAT. [...]

1703, 2018

Najbardziej specyficzny sposób odliczeń VAT od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Jeśli chodzi o sposób odliczeń VAT przez gminy od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to aktualnie wynik meczu jest 0:1, czyli na korzyść organów podatkowych. Potwierdza to przeważająca linia orzeczeń sądowych. Metoda gmin oparta o udział liczby metrów sześciennych (lub wysokości przychodu) wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych (lub wysokości przychodu) wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych i na własne potrzeby, nie jest jeszcze powszechnie uznawana. I to [...]

803, 2018

10-letnia korekta VAT wg prewskaźnika dotyczy także inwestycji wytworzonej przed 2016 r.

Obowiązkowa jest korekta podatku VAT odliczonego przez gminę wg prewskaźnika - wprowadzonego w życie 1 stycznia 2016r. - także od poniesionych przed tą datą nakładów na jej nieruchomości.  I choć pozornie wydaje się to złamaniem zasady intertemporalności (tj. zasady niedziałania prawa wstecz), to w rzeczywistości tak nie jest. REKLAMA Zasady ogólne W deklaracji VAT-7 za styczeń 2018r. za 2017 rok (a także [...]